گزینه های تحویل

اصطلاحات تخصصی بیمه باربری و حمل و نقل

زیان همگانی: یکی از اصول قانون دریانوردی است که بر پایه آن همه طرف‌‌های دخیل در یک سفر دریایی، در هرگونه خسارتی که با قربانی کردن داوطلبانه بخشی از کشتی یا کالاهای آن به منظور نجات از موارد…

Read more

پرواترابر کلیه حقوق محفوظ است.