نکاتی که ماشین های حمل مواد غذایی ملزم به رعایت آن هستند

جلوگیری از ورود افراد متفرقه از ورود به محفظه ای که مواد غذایی در آن نگهداری می شود.
کنترل دمای لازم در سردخانه و یا گرمخانه جهت محافظت از مواد غذایی
رعایت زنجیره سرد و گرم مواد غذایی متناسب با ماده ای که قرار است به نقطه ای دیگر ارسال شود
توجه به وضعیت انجماد در رابطه با مواد غذایی منجمدی که در حال جابه جایی آن هستیم
جلوگیری از قرار دادن و یا تماس مستقیم مواد غذایی بر کف محفظه حمل مواد غذایی
توجه به عدم استفاده از ماشین های یخچالدار در موارد غیر مرتبط با حمل مواد غذایی
انجام فرآیند پیش گرم و پیش سرد یک ساعت قبل از بارگیری مواد غذایی
توجه به موجود بودن دماسنج در سردخانه یا گرمخانه مربوط به حمل مواد غذایی
توجه به سالم و تمیز بودن محفظه حمل مواد غذایی و عدم بوی نامطبوع آن
سطوحی که در تماس مستقیم با مواد غذایی هستند لازم از به صورت مداوم ضدعفونی شوند
به دلیل رطوبت موجود مخصوصا در رابطه با مواد غذایی منجمد لازم است از سطوحی استفاده گردد که در مجاورت با هوای آزاد زنگ نمی زنند
جهت ایجاد گردش هوا سرد به صورت مطلوب در محفظه مواد غذایی لازم است که پالت گذاری به گونه ای صورت گیرد که بین کف و دیواره های محفظه فضای خالی ایجاد شود.
این موارد تنها بخشی از قوانین و مقرراتی است که در حین حمل مواد غذایی به خصوص مواد غذایی فاسد شونده؛ لازم است رعایت شود تا هم مواد غذایی با بهترین کیفیت به مقصد برسند و هم از جریمه شدن در مسیر جلوگیری گردد. نکته آخر اینکه طی این فرآیند همراه شدن با شرکتی که تعهد حمل بار شما را به عهده گیرد و آن را بیمه نماید، نه تنها سالم رسیدن کالای شما به مقصد را تضمین می نماید بلکه در صورت هر گونه حادثه احتمالی و آسیب رسیدن به کالای شما حسارت آن توسط شرکت مذکور پرداخت می شود. بنابراین در هنگام عقد قرارداد به تمام این نکات توجه کرده تا بهترین تصمیم ممکن را برای انتخاب شرکت باربری موردنظر بگیرید.

پیام بگذارید

پرواترابر کلیه حقوق محفوظ است.