انواع کالا از نظر شرایط ورود و صدور به کشور

انواع کالا از نظر شرایط ورود و صدور به کشور
انواع کالا از نظر شرایط ورود و صدور به کشور

 

۱-کالای مجاز: کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد؛

۲-کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد؛

۳-کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.

⬇️⬇️

◀️تبصره ۱- دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.

◀️تبصره ۲- نوع و مشخصات کالاهای هریک از موارد سه گانه فوق، بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، معین خواهد شد

شما برای واردات کالا می توانید با متخصصان شرکت حمل ونقل بین المللی پرواترابر تماس حاصل فرمائید.

Leave a comment

پرواترابر کلیه حقوق محفوظ است.